Zuzana Medzay

 
 
I am a creative artist employing a 2000 years old technique called Encaustic painting, also known as Hot wax painting. 
My artwork is predominantly created in my Atelier in Trnava, where I live as well. Playing with fire I let my life-force flow through my paintings… 
I was born in 1980 in Trnava. I've been keen on Encaustic technique since 2004 because it expressed my creativity more than any other medium. The power of emotions and lapsing of life's cycle, are two of the themes of my intuitive expressive paintings. Phoenix, Way, Elements within and around us, Beginnings and Endings, Acceptance, Life itself, along with all its inherent emotions that we experience, and live on...   are the topics I paint about...
Encaustic art is about fire and its power. I never even have an idea what this fire is going to do with the picture at the end. I just trust the element of fire as I trust life. The word encaustic is of Greek origin meaning „to burn out“ or „to burn up“ and thus recreating and transforming something old to something new through the power of fire.
I paint for charity as well. I am one of the first accredited art therapist in Slovakia. My work has been exhibited in several Slovak towns such as Piešťany, Trnava, Zvolen, Bratislava – Palfy palace, VIP Audi Gallery as well as in Prague (Czech republic), London (UK), Golaszewo (Poland). I have participated in 40 exhibitions and also regularly show at fairs - Moddom Art Bratislava, or Furniture and Housing - Art Nitra  (Nábytok a bývanie – Art Nitra).  For my work and encaustic art restoration I was awarded a prize from The Trnava Palette competition (Trnavská paleta) in 2010.  I have already illustrated six books, one of them dedicated to children.
viac...

Som výtvarníčka maľujúca 2000 rokov starou technikou - pôvodnou enkaustikou. Žijem a tvorím v Trnave. Hrám sa s ohňom a nechávam život plynúť cez moje obrazy... 
Narodila som sa v roku 1980 v Trnave. Enkaustikou maľujem od roku 2004. Vybrala som si ju ako techniku, ktorá ma najviac vystihuje v mojom výtvarnom prejave. Maľujem intuitívne expresívne maľby. Mojimi námetmi sú sila emócií, plynutie, kolobeh na zemi. Maľujem témy ako napríklad Fénix, Cesta, Živly v nás a okolo nás, Začiatky a konce, Prijatie, Život sám so všetkými emóciami, ktoré do života patria, ktoré vieme prežívať a žiť…
Enkaustika je o ohni a sile ohňa. Nikdy netuším, čo urobí oheň s obrazom. Dôverujem živlu ohňa tak ako životu. Slovo enkaustika znamená v gréčtine vypáliť alebo spáliť a tým pretvárať niečo staré na nové zmenou a silou ohňa.
Maľovala som už viackrát pre charitu. Som jedným z prvých akreditovaných arteterapeutov na Slovensku. Svoje diela som vystavovala v rôznych mestách na Slovensku (Piešťany, Trnava, Zvolen, Bratislava – Pálfyho Palác, VIP Audi Gallery), v Českej republike (Praha), Veľká Británia (Londýn) a Poľsko (Golaszewo). Mala som už 8 autorských a 32 spoluautorských výstav. Svoju tvorbu pravidelne predstavujem aj na veľtrhoch Moddom Art Bratislava alebo Nábytok a bývanie – Art Nitra. Zúčastnila som sa už na 8 medzinárodných výtvarrných sympóziách.  Ilustrovala som už šesť kníh, z toho jednu pre deti. Žijem a tvorím v Trnave.  

viac...

 

 
 

PhDr. Vojtech Haring PhD about Zuzana
Psychologist, humourist, writer
Zuzana Medzay has chosen a two thousands year old technique to express her feelings.
Originally hot beeswax imbued with pigments was laid on a surface. Among Slovak artists, Jozef Fabíni resurrected this technique in the 2nd half of the 20th century. Zuzana, with her knowledge as a former candle maker, started to replace or supplement the beeswax with other kinds of wax of similar characteristics, but more significant is that they do not darken over time, as beeswax does. 
Certainly her individual technique is an innovation. She is thematically focused on archetypal symbols like tree, phoenix, home... Modifying the encaustic technique enables her to create works with a strong emotional message. Utilising the plasticity of material and through relief modelling or assemblage she gets out of two - dimensional space. Her work is both for eyes and the mind...
viac...

PhDr. Vojtech Haring PhD 
Psychológ, humorista, spisovateľ
Zuzana Medzay si k vyjadreniu vlastných pocitov zvolila tisícročia starú techniku enkaustiku, ktorá bola využívaná hlavne v antickej dobe. Pôvodne šlo o techniku, v ktorej pigmentami sýtený včelí vosk sa za tepla nanášal na podklad. V slovenskom výtvarníctve sa o renesanciu v tejto tvorbe v 2.polovici 20.storočia pokúšal Jozef Fabini. Zuzana svojou znalosťou z výroby sviečok začala nahrádzať alebo dopĺňať včelí vosk aj inými voskami, ktoré majú podobné vlastnosti a navyše časom net-mavnú, tak ako včelí vosk. S určitou mierou voľnosti možno povedať, že práce Zuzany Medzay sú vytvorené inovovanou technikou enkaustiky. Tématicky sa orientuje na archetypálne symboly ako je strom, fénix, domov… Modifikácia enkaustickej techniky jej umožňuje vytvárať diela so silným emočným odkazom. Využíva možnosť plasticity materiálu a prekračuje alebo vystupuje z dvojrozmernosti reliéfnou modeláciou alebo asamblážou. Na diela Zuzany Medzay sa možno dívať a pritom meditovať...
viac...
 


 

Encaustic Art

 

Encaustic painting involves mixing heated beeswax, various white waxes and damar or other natural resins that are applied to a surface. Encaustic belongs to the most permanent painting means providing only permanent pigments are used and paintings are not exposed to high temperatures that could melt the stiff wax surface.
The history of encaustic painting goes back to Ancient Greece, at least to the 5th century B.C., although, none of the paintings from this period was retained.
Encaustic painting was developed due to the existence of Ancient Greek shipyards. Greek shipbuilders used wax and resin coating to protect their warships against weathering. Soon, coloured pigments were added to wax and due to this a new technique - encaustic was developed since the first paintings arose on the surface of the waxed hulls.
There is also a reference to this technique in Homer´s works – according to him, the battle ships that were used for fighting in Troy were painted with wax.
Most of our knowledge about these early creations comes from the Roman historian Pliny. He seemed to lack direct knowledge about methods used in this technique; however, he considered encaustic to be used while painting mythological portraits and scenes on panels, colouring marble and terracotta as well as while working with ivory.
Most of the preserved examples of early encaustic painting are Roman-Egyptian boards known as Fayum portraits that were discovered in Havari. These little mummy portraits were painted on wooden boards.
Encaustic paintings were notably used until the Middle Ages. Later, this technique was used only rarely and its new resurgence occurred in Germany in the second half of the 19th century while German prosperity continued until the beginning of the 20th century.
Advantages of encaustic technique involve material resistance against normal atmospheric changes and its disability to stretch in heat as well as to colt in cold. The surface of encaustic paintings only needs to be protected against abrasion.

viac...

Dejiny enkaustiky siahajú najmenej do starovekého Grécka, minimálne do 5.storočia pred naším letopočtom, hoci sa z tejto doby žiadne maľby nezachovali.
Enkaustický obraz bol vyvinutý vďaka starovekým gréckym lodeniciam. Gréci nanášali povlaky vosku a živíc proti poveternostným vplyvom na vojnové lode. Čoskoro pridali pigment (farbu) do vosku a práve toto viedlo k rozvoju novej techniky a vzniku enkaustiky, pretože prvé obrazy vznikli vraj práve na povrchu voskového trupu lodí. Tak sa zrodila nová technika – enkaustika. 
Zmienku o tejto technike nájdeme dokonca v Homérovi. Podľa neho boli bojové lode, ktoré bojovali v Tróji maľované práve voskom.
Väčšina našich vedomostí o tejto ranej tvorbe pochádza od rímskeho historika Plínia. Plínius mal veľmi málo priamych znalostí o metódach tejto techniky, no podľa neho bola enkaustika používaná pri maľbe portrétov, pri maľbe scén z mytológie na paneloch, pri farbení mramoru a terakote a pri prácach na slonovinových kostiach. 
Väčšina zachovaných príkladov ranej enkaustickej maľby sú rímsko-egyptské dosky známe ako Fajjúmské portréty, objavené v Havari. Tieto malé múmiové portréty sú namaľované na drevených doskách. 
Enkaustické maľby sa používali až do stredoveku. Potom sa používala len veľmi zriedkavo táto technika a jej nový rozkvet nastal v Nemecku v druhej polovici 19. storočia. Nemecký rozkvet pokračoval až do začiatku 20.stor. 
Výhody enkaustiky spočívajú v tom, že materiály nepodliehajú normálnym atmosférickým zmenám a nerozťahuje sa teplom ani sa nezráža v chlade. Povrch enkaustickej maľby je treba chrániť akurát pred odieraním.
Enkaustická maľba spočíva v zmiešaní včelieho vosku, rôznych bielych voskov a damary alebo iných prírodných živíc a v nanesení za horúca na povrch podložky. Enkaustika patrí k najstálejším zo všetkých maliarskych prostriedkov, pokiaľ použijeme stále pigmenty a obrazy nevystavíme vysokým teplotám, ktoré by mohli roztaviť tvrdý voskový povrch. 

viac...
 

Exhibitions, paintings for charity and interviews


Výstavy, veľtrhy, maľba pre charity a tlačKolektívna výstava Zimný salón 2023


Medzinárodné sympoźium - Šamorín-Čilistov, Kormorán - Slovenská republika


Výstava - Planá nad Lužnicí - Česká republika


Medzinárodné sympózium Držková 2022 - Česká republika


Ľudskosť - podcast  

rozhovor o post traumatickej stresovej poruche, strate, liečbe, sile umenia, nádeji v život

 

Prvá časť rozhovoru o strate, post traumatickej stresovej poruche a nádeji v život - link na rozhovor nájdete tu:

Druhá časť rozhovoru - o strate, arteterapii, sile umenia, ako sa môže správať okolie k človeku po strate či traume a čo naopak býva kontraproduktívne - link na rozhovor nájdete tu:


Krst knihy V ženskom rode - september 2021

Rozhovor so mnou, ktorý je súčasťou knihy V ženskom rode, si môžete prečítať v denníku n alebo vypočuť podcast na linku tu: https://dennikn.sk/2067534/arteterapeutka-zuzana-m...


Medzinárodné sympózium Planá nad Lužnicí 2021


Medzinárodné sympózium Kormorán Čilistov 2021Autor týchto prekrásnych čb fotiek je Michal HradskýČlánok v Slovenke máj 2018, o mne, mojom umení a arteterapii:

http://metropola.zenskyweb.sk/clanok/40299-pribeh-...


London 2017


Poland 2017Exhibition 2009 - 2017