Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu

Zuzana Medzay s.r.o.

Bernolákova 687/44

919 21 Zeleneč

Slovenská republika

IČO: 50141538

DIČ: 2120196375

Zodpovedná osoba a kontakt

Zuzana Medzay, mail: zuzanamedzay@gmail.com

Vyhlasujem, že dáta klientov slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v obchode www.zuzanamedzay.coma nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. 

 • 1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
 • 1.Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.zuzanamedzay.com (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.
 • 2.Pod pojmom predávajúci sa rozumie obchodná spoločnosť Zuzana Medzay s.r.o., so sídlom Bernolákova 687/44, 919 21 Zeleneč, IČO: 50141538, DIČ: 2120196375, IČ DPH: nie som platca DPH, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v oddieli Sro vo vložke číslo Sro/36961/T dňa 29.01.2016., zastúpená Bc.Zuzanou Medzay – konateľ, tel.:00421944148091 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).
 • 3.Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ. 
 • 4.Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č.250/2007 Z.z.o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 
 • 5.Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri: osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov: fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 • 6.Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 • 7.Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 • 8.Tovarom sa rozumejú výrobky nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.zuzanamedzay.com
 •  
 • 2.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 • 1.Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.zuzanamedzay.com správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode alebo zaslaním objednávky formou e-mailu na zuzanamedzay@gmail.com
 • 2.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.
 • 3.Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky alebo objednávky zaslané na e-mailovú adresu zuzanamedzay@gmail.com sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.
 • 4.Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.
 • 3.STORNO OBJEDNÁVKY
 • 1.Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim.
 • 2.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade: 1. Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr.z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nesprávne vyplneného e-mailu... 2. Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky. 3. Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote troch kalendárnych dní.
 • 4.KÚPNA CENA
 • 1.Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena objednaného tovaru je konečná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.
 • 2.Ceny poštovného a balného sú bližšie uvedené v bode 5 týchto obchodných podmienok.
 • 3.Zvýhodnené ceny sú na stránke internetového obchodu zreteľne označené symbolom „Zľava“ a sú platné do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. Pri tovare so zvýhodnenou cenou je uvedená aj pôvodná cena.
 • 4.Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.
 • 5.Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky a ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.
 • 5.POŠTOVNÉ  A BALNÉ
 • 1.Predávajúci si neúčtuje balné. 
 • 2.Cenu dodania tovaru nájdete pri každej položke prípadne je možná dohoda podľa charakteru tovaru.


 • 6.PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR
  • 1.Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – využitím služby PayPal prípadne vopred na účet na základe vystavenej faktúry.
  • 2.V prípade, ak cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.
  • 7.DODACIE PODMIENKY
  • 1.Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.
  • 2.Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý je v čase objednania vypredaný, predávajúci má právo predĺžiť dobu dodania, o čom kupujúceho informuje písomne. V prípade, že sa tovar objednaný kupujúcim už nevyrába, predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informuje a zároveň je predávajúci povinný do 5 dní vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení objednávky. 
  • 3.Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky telefonicky resp.e-mailom.
  • 4.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.
  • 5.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
  • 6.Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskymi spoločnosťami alebo cez zásielkovňu na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. 
  • 7.Dodanie tovaru na území členských štátov Európskej únie, príp.iných štátov sa realizuje výhradne po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho s cenou za poštovné a prípadných ďalších dodacích podmienok.
  • 8.Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou. 
  • 9.V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodu na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania. 
  • 10.Informácie o cenách a spôsobe dopravy sú bližšie uvedené na www.zuzanamedzay.com


  • 8.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • 1.Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov
  • 2.Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Na tento účel môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
  • 3.Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva zrušuje od začiatku.
  • 4.Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako mu kupujúci tovar vráti. 
  • 5.Pri odstúpení od zmluvy kupujúci zašle predávajúcemu nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom a nepoškodenom obale.
  • 6.V prípade, že predávajúci spolu s objednaným tovarom dodá kupujúcemu aj vecné dary, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle §7 zákona č.102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté vecné dary. 


  • 9.ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
  • 1.Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.zuzanamedzay.com
  • 2.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)
  • 3.Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.
  • 4.Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním cez svoj vlastný účet na stránke www.zuzanamedzay.com spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Zuzana Medzay  s.r.o., Bernolákova 687/44, 919 21 Zeleneč.
  • 5.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 
  • 6.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu vecí, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 
  • 7.V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny vecí.
  • 8.Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.
  • 9.Spotrebiteľ sa môže obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim, je možné riešiť dohodou alebo mimosúdnou cestou. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na e-mail zuzanamedzay@gmail.com
  • 10.V prípade, že sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu ako jeden z možných subjektov alternatívneho riešenia sporu a podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa postupu bližšie uvedeného v §12 zákona č. 391/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov. V prípade záujmu o súdne riešenie sporu vzniknutého medzi predávajúcim a kupujúcim je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike s návrhom na riešenie sporu. 
  • 11.Všetky oznámenia a ďalšie úkony, ktoré majú byť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo dohody zmluvných strán urobené písomne, alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej zmluvnej strane na poslednú známu adresu tejto zmluvnej strany. 


  • 10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • 1.Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto zákonom sa rozumie:
  • 2.Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
  • 3.Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania. 


  • 11.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 1.Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma. 
  • 2.Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.
  • 3.V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
  • 4.Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 28.02.2021.  ORGÁN DOZORU:

  Slovenská obchodná inšpekcia

  Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 

  Pekárska 23

  917 01 Trnava

  Odbor výkonu dozoru

  Tel:č.: 033/321 25 27


  Bc. Zuzana Medzay

  Konateľ Zuzana Medzay s.r.o.