ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY

  Kupujúci – spotrebiteľ

  Meno a priezvisko, titul:

  Adresa bydliska:

  Telefón:

  E-mail:

   

  Odstupuje od zmluvy uzavretej s

   

  Predávajúci: Zuzana Medzay s.r.o. Bernolákova 687/44919 21 ZelenečSlovenská republikaIČO: 50141538DIČ: 2120196375

  Číslo faktúry:

  Číslo objednávky:

  Dátum predaja:

  Označenie vráteného tovaru podľa faktúry: • -Tovar je nefunkčný
 • -Tovar mi nevyhovuje
 • -Našiel / našla som lacnejší
 • -Tovar nezodpovedá popisu v tomto bode
 • -Iný dôvod

 

Kúpna cena má byť vrátená:

Bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo IBAN:

 

 

 

 

 

....................................................................

Dátum a podpis kupujúceho-spotrebiteľa

 

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Na tento účel môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy – kúpnu cenu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom finančných prostriedkov na bankový účet uvedený v tomto odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.